Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

havokku
Reposted bygriberfenoloftaleinaserdaruinyourdayblonde-troubellenekobasu

July 01 2015

havokku

Dziedzina nauk humanistycznych nie mieści się w polu moich zainteresowań – dodał [Myślak Stibbons] tonem, który sugerował, że jego pole jest o wiele lepsze i rosną na nim ładniejsze kwiaty.

— Terry Pratchett, „Świat finansjery”

June 22 2015

0669 ac0b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viacammycat cammycat

June 21 2015

havokku

– Słuchaj, Bolu – powiedział nagle poważnie – ja widzę, że się ty nie orientujesz w jednej rzeczy. Nie wiesz, dlaczego ja tu przyjechałem.
– Jak to dlaczego?
– [...] Ja przyjechałem do ciebie umrzeć.

— Jarosław Iwaszkiewicz, „Brzezina”
Reposted bycupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

May 31 2015

havokku
2809 1725 420
Reposted frommisza misza viahalucine halucine
havokku
2362 00bc 420
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viahalucine halucine
havokku
Reposted fromnosmile nosmile viahalucine halucine
havokku
5869 c5de 420
Reposted fromretaliate retaliate viahalucine halucine
8447 8aaa 420

torrilla:

Tom Hiddleston as Adam in  Only Lovers Left Alive  [ HQ ]

havokku
5924 c255 420
Reposted frombukoz bukoz viahalucine halucine

May 26 2015

havokku
8003 7d14 420
havokku
3828 c264 420
brokeback mountain
Reposted fromginsty ginsty viailovemovies ilovemovies
havokku
1178 2970 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaowls owls
havokku
9577 8b1a 420
Reposted fromnarkomanka narkomanka viaowls owls
havokku
6780 6a9b 420
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies
havokku
8145 3df9 420
Reposted fromgreenny greenny viaowls owls

May 19 2015

havokku
8339 bfef 420
Reposted fromstylte stylte viafeminine feminine
havokku
0918 7e31 420
Reposted fromstylte stylte viafeminine feminine
havokku
1170 e543 420
Reposted fromstylte stylte viafeminine feminine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl